Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 19.04.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Rušenie nočného kľudu

Vážení obyvatelia,

rušenie nočného kľudu je problém, ktorý trápi mnohých z Vás. Z tohto dôvodu by sme chceli ozrejmiť kroky, ktoré v prípade tohto problému treba vykonať.

Definícia nočného kľudu nie je v aktuálnej legislatíve upravená. Zvyčajne sa za nočný čas, počas ktorého by mali všetci rešpektovať nočný kľud považuje 22:00 hod. – 6:00 hod, t.j. jedná sa o zaužívaný, spoločnosťou akceptovaný zvyk. 

V prípade, že zaznamenáte rušenie nočného kľudu, je nevyhnutné okamžite privolať hliadku mestskej polície, štátnej polície, respektíve obe hliadky. Mestská polícia, ako aj štátna polícia je povinná oznámenie prijať a vo veci konať.

Polícia osobu, ktorá sa priestupku dopúšťa najprv upozorní, aby upustila od konania, ktorým ruší nočný kľud. V prípade neuposlúchnutia výzvy môže polícia konať. Nakoľko sa daná osoba dopustí priestupku v zmysle ust. § 47 ods. 1, pís. a), t.j. neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.

Priestupok sa prejedná buď na mieste /mestská polícia môže uložiť pokutu v blokovom konaní/ alebo na okresnom úrade /v prípade ak vec nebola vybavená v blokovom konaní a je nepochybné, že obvinený z priestupku sa priestupku dopustil, môže správny orgán vydať rozkaz o uložení sankcie za priestupok/.

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975